22 Σεπ 2012

Everythings and NothingsEverythings and Nothings do exist for a reason that we still do not know...
My Everythings and my Nothings are everything and nothing more than egoistic waves
in a lethal sea that I never saw and may never see...
somewhere or nowhere between here and Heaven, or Hell...I don't know...
Everythings and nothings are everything and nothing more than you and me and everyone and no one
My Everythings and my Nothings are just a scared sphere you always were afraid to touch,
thus you thought you did, but you never did...
Everythings and Nothings are everything and nothing more than a dream
that I never dreamed
because I was afraid that I'll never wake up from it
Was I dumb or was I wise?...
My Everythings and my Nothings
consist everything and nothing more than a sick poetic river
from which I drink and drink and get drunk... everyday and never forever and ever
Everythings and Nothings were born tomorrow and will die yesterday for us
to see that Time is nothing... and everything.
My Everythings and my Nothings are everything and nothing more than everything to you
and nothing to me, everything to me and nothing to you...
Everythings and Nothings never stop to transform into nothings and everythings
as the days turn to nights... and the nights turn to days...
My Everythings and my Nothings are the
A and the Ω and Nihil, Sun and Moon
Everythings and Nothings do exist for a reason that we still do not know...


Μουσική και Ποίηση από τους  Mani Deum11 Σεπ 2012

Σαν ηχώ σε παλλόμενο κενΟ


Paul Gustave Doré - Prugatorio

Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.  Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.  Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,  οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·  πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.  Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.  ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·  ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.  ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.  Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι' ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.  Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη. 

Απ. Παύλος - Α'  Επιστολή Προς Κορινθίους ΙΓ' Μουσική:  Zbigniew Preisner 
Εικονογράφηση:  Paul Gustave Doré